الگوهای کندلی

الگوهای کندلی
الگوهای کندلی

کندل‌ها همیشه شبیه آن شکل کلاسیکی که از آن‌ها در ذهن داریم نیستند، یک بدنه پر و دو سایه کوتاه در انتها. گاهی این سایه‌ها بلند هستند و گاهی خود کندل بسیار کوتاه است. گاه بدنه کوچک است و در یک سمت کندل به سمت بالا و یا پایین آن متمایل است و گاهی در وسط کندل با دو سایه بلند در دو طرف. آیا معانی همه این‌ها یکی است؟

پاسخ کوتاه این است که خیر و پاسخ بلند ما معانی این کندل‌ها را توضیح می‌دهد که هر کدام هم البته اسمی دارند. به این اشکال خاص الگوهای کندلی گفته می‌شود. در این شکل مشهورترین اشکال الگوهای کندلی دیده می‌شود.

  1. چکش (Hammer) : یک کندل است که بدنه کوتاه در بالا و سایه بلندی در پایین دارد، نزولی است و در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود. این کندل احتمالا از تغییر روند و برگشت روند به سوی صعودی خبر می‌دهد.

  2. چش معکوس(Inverted Hammer) : این کندل هم بدنه کوتاهی دارد، اما برعکس کندل چکش صعودی است، بدنه در پایین و سایه بلند دربالای آن تشکیل شده است. این کندل هم خبر از تغییر روند احتمالی از نزولی به صعودی می‌دهد.

  3. مرد بر دار (Hanging man) : یک کندل صعودی است با بدنه‌ای کوتاه در بالا و سایه‌ای بلند در پایین. این کندل در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و نشانی از تغییر روند احتمالی به نزولی است.

  4. ستاره دنباله دار (Shooting Star): یک کندل نزولی است با بدنه‌ای کوتاه در پایین و سایه‌ای بلند در بالا که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشانه‌ای است از تغییر روند از صعودی به نزولی.

  5. کندل فرفره(Spinning top) : یک کندل با بدنه‌ای کوتاه و سایه‌های کوتاه است که بدنه تقریبا در وسط قرار گرفته است. این کندل می‌تواند نزولی و ی صعودی باشد و نشان می‌دهد، بازار تمایل خاصی ندارد و نوسان قیمت پایین است.

  6. کندل دوجی(Doji) : بدنه‌ای نازک یا بدون بدنه است که بدنه در وسط قرار دارد و دو سایه بلند در دو طرف. گاهی بدنه یک خط بدون رنگ است، یعنی نقطه باز و بسته شدن قیمت دقیقا یکی است و این تنها حالتی است که کندل نه صعودی است و نه نزولی. این نشان دهنده است که علی‌رغم نوسان بالا، زور خریداران و فروشندگان به هم نچربیده است.

این اشکال به تنهایی نباید مبنای تحلیل بازار و تصمیم گیری باشند و باید در کنار دیگر مفاهیم مورد استفاده قرار بگیرند.